Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Bewijs van goede dienst

-

Bewijs van goede dienst

Het Bewijs van Goede Dienst is een eenvoudig meetinstrument dat gemeenten kunnen inzetten bij het verbeteren van hun dienstverlening aan ondernemers.

Het Bewijs van Goede Dienst is gericht op leren en verbeteren en werkt ‘van buiten naar binnen’. De tien normen voor dienstverlening waaraan gemeenten moeten voldoen, komen uit het bedrijfsleven. Aan de hand van deze normen brengt de gemeente haar dienstverlening aan ondernemers in kaart. Op basis van de resultaten formuleert de gemeente verbeterpunten, implementeert deze en communiceert hierover met de betrokken ondernemers. Op dit moment nemen 144 gemeenten deel aan het Bewijs van Goede Dienst.


Doorontwikkeling Bewijs van Goede Dienst
KING gaat samen met gemeenten en het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) het Bewijs van Goede Dienst doorontwikkelen om bij te dragen aan duurzame kwaliteitsverbetering van gemeentelijke dienstverlening. Het meetinstrument gaat zich niet alleen richten op resultaten (output), maar vooral op maatschappelijke effecten (outcome). Op termijn maakt het Bewijs van Goede Dienst als cyclisch instrument integraal onderdeel uit van www.waarstaatjegemeente.nl . Zo kan het instrument structureel in de gemeentelijke organisatie worden ingebed.


Voucherregeling van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Wanneer gemeenten een onafhankelijk adviseur gebruiken om het Bewijs van Goede Dienst te verkrijgen, kunnen ze een beroep doen op de voucherregeling. De voucherregeling bestaat uit twee vouchers op basis van cofinanciering. Als gemeenten de dienstverlening laten doorlichten door een onafhankelijk adviseur, kunnen ze voucher 1 van maximaal € 5.000 aanvragen. Deze voucher wordt toegekend als gemeenten een verbeterplan opstellen, gemeenten ontvangen dan ook het certificaat Bewijs van Goede Dienst. Als gemeenten verbeteracties uitvoeren met behulp van een onafhankelijk adviseur, kunnen ze voucher 2 van maximaal € 15.000 aanvragen. Aan iedere deelnemende gemeente wordt maximaal € 15.000 toegekend. Voorwaarde is dat de gemeente 50% van de kosten van de onafhankelijk adviseur dekt. Het Ministerie van EL&I heeft de voucherregeling opnieuw opengesteld op 30 december 2011. Gemeenten kunnen vouchers aanvragen tot 1 januari 2013. Het beschikbare bedrag voor de tijdelijke regeling is € 800.000.


Meten op 10 normen voor gemeenten
MKB Nederland en VNO-NCW hebben de tien belangrijkste landelijke ondernemerswensen voor gemeentelijke dienstverlening in kaart gebracht. In samenwerking met gemeenten zijn op basis hiervan 10 normen ontwikkeld:

 1. Voldoen aan aanvraagtermijnen;
 2. Hersteltermijn bij termijnoverschrijding;
 3. Volledigheid verzoeken en aanvragen;
 4. Inhoudelijke kennis en deskundigheid;
 5. Beleving toezicht;
 6. Responssnelheid van de gemeente;
 7. Actualiteit gemeentelijke informatie;
 8. Klanttevredenheid;
 9. Deugdelijke besluitvorming;
 10. Administratieve lasten.


Stappenplan uitvoering meting

 • Stap 1: Samen met de gemeente selecteert Daadkracht de tien belangrijkste producten voor ondernemers in de gemeente.
 • Stap 2: Daadkracht meet en beoordeelt de afgeronde dossiers van deze top tien van producten met een audit aan de hand van de tien normen.
 • Stap 3: Daadkracht verwerkt de resultaten van de meting in een verbeterplan met gerichte acties om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren.


Certificaat Bewijs van Goede Dienst
Iedere gemeente die de meting heeft uitgevoerd en een verbeterplan heeft opgesteld, ontvangt een Certificaat Bewijs van Goede Dienst, waarop de meetresultaten en de verbeteracties staan vermeld. Met dit certificaat kunt u aan ondernemers laten zien dat u werkt aan de verbetering van de dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven.