Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Nationaal Raadsledenonderzoek

-

Nationaal Raadsledenonderzoek

Op zaterdag 22 september 2012 heeft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies het derde Nationale Raadsledenonderzoek in ontvangst genomen, tijdens het jaarcongres van Raadslid.nu.

Daadkracht voert sinds 2007 het Nationaal Raadsledenonderzoek uit. Doel van het trendonderzoek is de gemiddelde tijdsbesteding van gemeenteraadsleden te meten over de jaren heen door middel van een grootschalige webenquête.

Minister Spies neemt Raadsledenonderzoek 2012 in ontvangst

 

Dualisme
Binnen het in 2002 ingevoerde dualistische bestuursstelsel ligt de grootste nadruk voor gemeenteraden op volksvertegenwoordiging. Vanuit een zo goed mogelijke kennis van de standpunten en wensen van (groepen) burgers, formuleert de gemeenteraad beleid op hoofdlijnen waarmee hij het college van B en W aanstuurt. Tot slot controleert de raad op diezelfde hoofdlijnen de uitvoering door het college.

Norm
De Stuurgroep evaluatie dualisering gemeentebestuur stelt in 2004 de heldere norm dat raadsleden 50% van hun tijd aan maatschappelijk contact (spreekuren, politieke avonden, wijkbezoeken e.d.) besteden. Dit om de daadwerkelijke volksvertegenwoordiging beter te waarborgen.

Aanpak
Daadkracht onderzoekt met het Nationaal Raadsledenonderzoek in hoeverre de tijdsbesteding van raadsleden overeenkomt met de aanbeveling van de Stuurgroep om tenminste 50% van de raadstijd buiten het gemeentehuis door te brengen. Elke meting bestaat, naast een literatuur- en oriënterend onderzoek, uit een webenquête die we voorleggen aan alle raadsleden die over een e-mailadres beschikken. Daadkracht vertaalt de onderzoeksresultaten in een rapport.

Metingen
Daadkracht heeft het trendonderzoek in 2007 gestart met een nulmeting naar de tijdsbesteding en werkzaamheden van raadsleden. In 2009 is de nulmeting uit 2007 herhaald. De tweemeting van het Nationaal Raadsledenonderzoek is in 2012 uitgevoerd in samenwerking met Raadslid.nu. Vooruitlopend op de uitgebreide rapportage over de tweemeting heeft Daadkracht op 23 augustus 2012 de mening van raadsleden over diverse voorstellen gericht op vermindering van het aantal raadsleden naar buiten gebracht. In de zijlijn vindt u verder nog de persberichten bij de nul- en de eenmeting. Bij de persberichten vindt u tevens de onderzoeksrapporten van de metingen.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt over het Nationaal Raadsledenonderzoek, kunt u contact opnemen met Erwin Snijder 024 – 344 6288 of via info@daadkracht.nl.