Sla menu over en ga naar de inhoud

Daadkracht voor de Overheid - Tien gouden regels CVDR

-

Tien gouden regels CVDR

Heeft u het beheer van uw decentrale regelgeving geborgd in uw organisatie? Onderstaande 10 gouden regels voor het beheer van lokale regelgeving in de CVDR geven uw organisatie een handig beknopt overzicht van wat er volgens Daadkracht bij het beheer komt kijken.

1. Inventariseer uw geldende regelgeving (aan de hand van de CVDR) en maak een overzicht
De inventarisatie levert een compleet overzicht van alle geldende regelgeving in de CVDR.

 

2. Laat alle afdelingen tekenen voor compleetheid van het overzicht geldende regelgeving
Het complete overzicht van alle geldende regelgeving moet binnen de organisatie gaan leven. Het is daarom goed het overzicht voor te leggen aan de verschillende (vak)afdelingen en de managers van de (vak)afdelingen te laten tekenen dat alle regelingen waarvoor de betreffende (vak)afdeling verantwoordelijk is in de CVDR beschikbaar is. Dit is een nulmeting en vormt de basis voor het beheer in de toekomst.

 

3.  Leg het proces wat regelgeving doorloopt binnen uw organisatie vast in een protocol. Leg hierin in ieder geval 3 zaken vast:
Het is van belang om de processen van de organisatie grondig door te nemen om een correcte afhandeling van nieuwe regelingen en wijzigingen te waarborgen. Om de kwaliteit van wet- en regelgeving te borgen en de risico’s voor organisaties te beperken is het nodig om de gestroomlijnde processen inzichtelijk te maken. Het proces van ontwerpen, besluiten en publiceren van nieuwe (beleids)regelgeving en het intrekken van bestaande regelgeving legt u binnen de organisatie vast in een protocol.

 

a. Bouw een juridische check voor nieuwe regelingen in om de kwaliteit van regelgeving te waarborgen
Regelgeving van uw organisatie moet aan bepaalde kwalitatieve en juridische eisen voldoen. Het aantal regels neemt alleen maar verder toe en door de opeenstapeling van al die regels wordt de toepassing ervan steeds ingewikkelder, terwijl tegelijkertijd de rechter kritischer kijkt naar de wijze waarop gemeenten opereren. Een vast omlijnd juridisch toetsingskader kan uw organisatie helpen om een consistente en volledige juridische check in te bouwen. De juridische check voorkomt of beperkt juridische risico’s en daarmee samenhangende schade.

 

b. Maak uw regelgeving op de juiste wijze bekend. Regel dit bij voorkeur centraal
Uw regelgeving is pas geldend wanneer deze bekend is gemaakt. De datum bekendmaking is in veel gevallen leidend voor de datum inwerkingtreding van een regeling. Door de bekendmaking centraal te regelen worden alle regelingen op eenzelfde manier bekendgemaakt. Hierdoor is de kans klein dat een regeling wel vastgesteld is, maar nog niet bekend is gemaakt.

 

c. Bepaal een servicenorm voor de doorlooptijd van regelingen: van vaststelling tot bekendmaking tot publicatie in de CVDR
Een regeling moet na vaststellen en bekendmaking gepubliceerd worden in de CVDR.
Om de actualiteit van alle op het moment geldende regelgeving te kunnen borgen stelt u een bepaalde doorlooptijd vast. Uw organisatie voorkomt hiermee dat regelgeving wel bekendgemaakt en geldend is, maar nog niet is gepubliceerd in de CVDR. Doorgaans is een doorlooptijd van één werkweek de norm.

 

4. Verspreid een checklist regelgeving onder beleidsambtenaren met het proces en de eisen waaraan een regeling moet voldoen
Uit de praktijk blijkt dat het niet altijd duidelijk is in welke gevallen u zaken in een regeling moet vastleggen en onduidelijk is welke procedure u moet doorlopen om tot vaststelling van een regeling te komen. Een checklist verduidelijkt de procedures die u moet volgen om tot vaststelling van een regeling te komen.

 

5. Zorg dat minimaal 2 personen van uw organisatie bekend zijn met IPM 4.0 en de werking van CVDR of beleg het beheer extern
Het invoeren van regelingen in de CVDR moet vrij nauwkeurig gebeuren. Het is niet aan te raden om deze specialistische kennis bij slechts één persoon binnen uw organisatie te beleggen. Het publiceren van nieuwe of gewijzigde regelgeving na vaststelling kan door ziekte en verlof vertraging oplopen. Zorg daarom dat minimaal twee personen bekend zijn met de CVDR. Uitval van personen heeft hierdoor minder invloed op het tijdig publiceren van uw regelgeving in de CVDR. Ook als u het beheer extern belegd heeft, is het aan te raden om minimaal twee personen bij het beheer te betrekken. Uitval van personen heeft dan minder invloed op het aanleveren van regelingen en metadata bij uw externe partij.

 

6. Bepaal welke regelgeving vanaf dat moment in de CVDR komt (alleen algemeen verbindende voorschriften of ook beleidsregels etc)
Uw organisatie heeft bij aansluiting op de CVDR met name de algemeen verbindende voorschriften gepubliceerd. Het zou goed zijn om alle regelingen te publiceren in de CVDR. U kunt daarbij de afweging maken om:

  • alle op dit moment geldende regelingen (zoals beleidsregels) aan de CVDR toe te voegen.

  • alle andere regelingen (zoals beleidsregels) die op of na 1 januari 2011 in werking treden te publiceren.

Uw organisatie bouwt hierdoor direct of op termijn het regelingenbestand op. Uw organisatie heeft op dit moment het momentum om dit goed en structureel te regelen.

 

7. Neem regelingen in beheer op basis van voorgaande regels waaronder overzicht regelgeving, protocol en checklist
Alvorens het beheer goed is in te richten is het noodzakelijk dat binnen uw organisatie duidelijk is wat onder het beheer valt en wat niet. Het overzicht van regelgeving, het protocol en de checklist zijn belangrijk om het beheer inzichtelijk te maken.

 

8. Ontsluit uw regelgeving via de CVDR
U kunt uw regelgeving op verschillende manieren publiceren in de CVDR. U kunt uw regelgeving rechtstreeks in de CVDR invoeren of gebruik maken van een webservice. Om uniformiteit in de wijze van publicatie te bewerkstelligen is er een publicatiestandaard (IPM 4.0) aangewezen als landelijke standaard bij de wettelijke verplichting tot publicatie. Het is dus noodzakelijk dat uw organisatie de regelgeving conform deze standaard publiceert in de CVDR. De landelijke standaard is op te vragen via http://www.e-overheidvoorburgers.nl/producten,decentrale-regelgeving/Documentatie.html.

 

9. Ontsluit uw regelgeving ook via uw website en intranetsite. Gebruik de regelgeving in de CVDR als bron
Uw organisatie kan op verschillende manieren de regelgeving op de website tonen. De regelingen kunnen via uw webleverancier vanuit de CVDR ingeladen worden of u kunt de regelingen in uw eigen CMS invoeren en op de website tonen. Tevens kunt u een link opnemen naar overheid.nl waar al uw geldende regelgeving doorzoekbaar is.

 

10. Roep de hulp van Daadkracht in om het beheer van uw regelgeving goed te regelen en/of het beheer uit te besteden
Daadkracht kan u het beheer van uw regelgeving uit handen nemen. Daadkracht heeft een tachtigtal gemeenten en provincies ondersteund bij het aansluiten op deze landelijke standaard en het beheer daarvan. 

Daadkracht verzorgt dan conform de standaard:

  • inventarisatie van uw regelgeving;

  • het consolideren en metadateren van uw regelgeving;

  • publicatie van uw regelgeving;

  • het bijhouden van relevante ontwikkelingen.

Met het uitbesteden van het beheer borgt u de kwaliteit van u regelgeving, heeft u een garantie op een correcte en volledige publicatie van uw regelgeving en hoeft u zich nooit zorgen meer te maken over de beschikbaarheid van medewerkers. Verder informeert Daadkracht u actief over de ontwikkelingen zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste stand van zaken.


Naast deze beheertaken kan Daadkracht u ondersteunen bij kwaliteitsverhoging en –borging van uw Wettenbank zoals:

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, download onze flyer (pdf, 864KB), of neem contact met Bart-Jan Flos of Denise Wassink.
T: 024-344 6288
E: wettenbank@daadkracht.nl