Kennisplatform Wet open overheid

Kennis geeft
kracht

Op deze pagina delen we alles over ons kennisplatform Wet open overheid. Daar delen we al onze kennis en ervaring met betrekking tot de Woo. Meld je snel aan om niets te missen! 

Heb jij er de kracht voor?

Sinds mei 2024 heeft Daadkracht een kennisplatform gelanceerd over de Wet open overheid. Hier vind je alle informatie met betrekking tot het implementeren van deze wet. Daarnaast hopen we met diverse organisaties een netwerk op te kunnen bouwen rondom de Woo. Daarnaast kom je via ons platform direct in contact met onze Woo-specialisten.  

Wat vind je terug op ons platform? Hieronder lichten we een aantal componenten toe: 

Veelgestelde vragen over de Wet open overheid

Op ons kennisplatform vind je een uitgebreide FAQ voor al jouw vragen rondom de basis van de Woo, actief openbaar maken, passief openbaar maken en de impact van de Woo op je organisatie. Zo worden vragen beantwoord als:

Waartoe verplicht de Woo?

De belangrijkste verplichtingen volgens de Woo zijn: 

 • Actieve openbaarmakingsplicht: de overheid maakt bepaalde overheidsinformatie uit zichzelf openbaar. 
 • Passieve openbaarmakingsplicht: de overheid maakt gevraagde informatie op verzoek openbaar. 
 • Informatiehuishoudingsplicht: het duurzaam toegankelijk maken van overheidsinformatie. 

Welke informatie moet mijn organisatie openbaar maken?

De 17 verplichte informatiecategorieën die overheidsorganisaties actief openbaar moet maken volgens de Woo zijn hieronder weergegeven. De uitwerkingen over de informatiecategorieën en de minimale vereisten voor publicatie door een organisatie om te voldoen aan de Woo zijn uitgewerkt in werkdefinities, die beschikbaar zijn op: open-overheid werkdefinities: 

 1. Wetten en andere algemeen verbindende voorschriften 
 2. Overige besluiten van algemene strekking
 3. Ontwerpen van wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking waarover een extern advies is gevraagd, inclusief de adviesaanvraag
 4. Inzicht in organisatie en werkwijze, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen
 5. De bereikbaarheid van het bestuursorgaan en zijn organisatieonderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend
 6. Bij de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal, provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen ter behandeling ingekomen stukken
 7. Vergaderstukken en verslagen van de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal 
 8. Vergaderstukken en verslagen van de vertegenwoordigende lichamen van decentrale overheden
 9. Agenda’s en besluitenlijsten van de hoogste bestuurlijke organen van openbare lichamen
 10. Adviezen 
 11. Convenanten
 12. Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen
 13. Verplichtingen tot verstrekking van subsidies, anders dan met een beschikking;
 14. Woo-verzoeken, -besluiten en verstrekte informatie 
 15. Onderzoeksrapporten 
 16. Beschikkingen 
 17. Klachtoordelen 

Moet ik alle informatie openbaar maken?

Nee, overheidsorganisaties hoeven niet alle informatie openbaar te maken. Wanneer het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen andere in de wet gespecificeerde belangen, maakt de organisatie de informatie niet openbaar. Hier vindt dus een belangenafweging plaats. Deze belangen zijn opgenomen in uitzonderingsgronden, waarbij er een onderscheid is tussen absolute en relatieve uitzonderingsgronden. Voorbeelden van deze belangen zijn: de veiligheid van de staat, betrekkingen van Nederland met andere landen, economische of financiële belangen van de overheid. Wilt u meer weten over deze uitzonderingsgronden? Op ons kennisplatform gaan we in op de uitzonderingsgronden.

Over welke informatie kan iemand een Woo verzoek indienen?

Het Woo-verzoek heeft betrekking op alle informatie die een overheidsorgaan heeft. Deze informatie staat opgeslagen op verschillende vormdragers. Het is daarom van belang om verder te kijken dan alleen stukken, ook e-mails, Whatsappberichten en brieven vallen onder de Woo. 

Zoals de Woo vermeldt, hebben inwoners recht op informatie van de overheid. Dit betreft bijvoorbeeld informatie over waarom een besluit is genomen. De verzoeker mag een verzoek doen zonder daar een direct belang bij te hebben, de overheidsorganisatie moet hier gehoor aangeven. Er zijn drie mogelijkheden voor het verstrekken van informatie: 

 • Het volledig openbaar maken van de informatie 
 • Het gedeeltelijk openbaar maken van de informatie  
 • Het niet openbaar maken van de informatie.  

Wat is het verschil tussen de Woo-contactpersoon en de Woo-coördinator?

De Woocontactpersoon (ook wel Woo-conctactfunctionaris genoemd) is het aanspreekpunt voor vragen over de Woo en beschikbaarheid van informatie voor inwoners, journalisten en andere geïnteresseerden. Elke overheidsorganisatie moet tenminste één Woo-contactpersoon aanwijzen. 
 
De Woo-coördinator is een interne rol. Vaak is deze Woo-coördinator de spil in het afhandelen van Woo-verzoeken. De Woo-coördinator begeleidt het proces, bewaakt de planning en voortgang en werkt samen met inhoudelijk verantwoordelijke(n), juristen en lakkers. 

Ons kennisplatform:

Welke onderdelen komen allemaal terug op ons kennisplatform Woo?

 • Kennisbank
 • Nieuws over de Woo
 • Aankomende activiteiten
 • Live chatten met een Woo-expert
 • Veelgestelde vragen
 • Forum

Nieuwsgierig geworden? Schrijf je direct in:

De Wet open overheid kennisbank

Onze kennisbank is jouw bron van informatie over de Wet open overheid. We behandelen onder andere de informatiecategorie convenanten en het anonimiseringsproces

Informatiecategorieën van de Wet open overheid
Overheidsinstanties moeten actief informatie openbaar maken, vallend onder 17 informatiecategorieën. Wij helpen gemeenten graag om dit proces te vereenvoudigen! Momenteel stelt het Rijk vast wat er precies onder elke informatiecategorie valt en hoe deze informatie openbaar moet worden gemaakt. Sommige categorieën, zoals convenanten, zijn echter lastig te interpreteren. Daarom hebben we handige hulpmiddelen ontwikkeld, zoals een beslishulp die we vertaald hebben naar een infographic. Bekijk deze PDF: 

Convenanten – De beslishulp uitgelegd

Wil je graag meer hulp bij het begrijpen en toepassen van de informatiecategorieën? Wordt dan lid van onze community! 

Anonimiseren en lakken
Verbreed je kennis over het lakken en anonimiseren met behulp van onze praktische procesmodellen. Voor gedetailleerde beschrijvingen van de processtappen kun je onze kennisbank raadplegen. 

Wil je meer weten over deze onderwerpen, of over zaken als passieve of actieve openbaarmakingsplicht binnen onze uitgebreide kennisbank? Schrijf je dan in voor ons platform! 

Schrijf je in

Agenda activiteiten

Relevante momenten voor de implementatie van de Wet open overheid delen we altijd in onze agenda. Een aantal voorbeelden:

 • Eigen evenementen.
 • Koninklijke besluiten en verplichte inwerkingtreding informatiecategorieën.
 • Landelijke webinars.

Contact met een Woo-expert via onze chatfunctie

Op ons kennisplatform Wet open overheid kun je ook live chatten met een Woo-expert. Zo krijg je direct antwoord op al je vragen!

Chat met een Woo-specialist

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen