Het laatste nieuws

Bekendmaken van legesverordeningen? Let op de NEN-normen!

Een legesaanslag van ruim 485.000 euro die sneuvelt vanwege een onjuiste bekendmaking. Het overkwam een gemeente in Limburg. De onjuistheid zat hem in de (al dan niet indirecte) verwijzing naar normblad NEN 2580. Deze NEN-norm moet ter inzage liggen, omdat je hem niet elektronisch bekend kan maken. Bij gemeente Amsterdam zijn de normbladen bijvoorbeeld in te zien op het stadhuis. Hoe gaat dit in zijn werk? Waarom kun je de NEN-normen niet bekendmaken? Maike van Iwaarden-Goosmann, beheerder bekendmaken/kwaliteitszorg bij Daadkracht, licht toe. 

Richting het einde van elk kalenderjaar stellen decentrale overheden nieuwe belastingverordeningen inclusief bijbehorendetarievenvast. “Vóór 1 januari van het daaropvolgende jaar moet je deze algemeen verbindende voorschriften elektronisch bekendmaken. Bekendmaking is immers een voorwaarde voor inwerkingtreding”, vertelt Maike. 

Auteursrecht

Bij het berekenen van de tarieven in de legesverordening wordt vaak gerefereerd aan de NEN-normen. “Op deze nationale normen rust echter auteursrecht, waardoor je niet de integrale tekst van de NEN-normen elektronisch bekend mag maken.” Voor overheden is er dus een extra handeling nodig als zij verwijzen (al dan niet indirect) naar de NEN-normen. “Bij het ontbreken van de mogelijkheid om (onderdelen van) deze regelingen elektronisch bekend te maken is er in het derde lid van artikel 139 Gemeentewet/artikel 136 Provinciewet een alternatieve publicatiewijze opgenomen; de bijlagen mag je bekendmaken middels terinzagelegging”, zegt Maike. 

Gevolgen onjuiste bekendmaking 

Inwoners kunnen op deze manier de NEN-normen kosteloos inzien op het gemeente- of provinciehuis. Niet elkeorganisatie maakt echter gebruik van deze terinzagelegging. Een bekendmaking met enkel een verwijzing naar de NEN-normen zonder te vermelden waar deze ter inzage liggen, is onvoldoende en dus onjuist. “De gevolgen van een onjuiste bekendmaking kunnen groot zijn; de onderdelen uit de bijlage die samenhang hebben met deze niet beschikbaar gesteldeNEN-normen zijn onverbindend en degemeenteloopt het risico dat een opgelegde aanslag na bezwaar vernietigd wordt.” 

Daadkracht

De beheerders van Daadkracht Bekendmaken zijn volledig op de hoogte van de ontwikkelingen rondom elektronisch bekendmaken. Zij denken graag met je mee. Heb je vragen of wil je meer informatie over onze diensten? Bereik ons via 024 344 6288 ofinfo@daadkracht.nl. 

Dit bericht delen:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen