Het laatste nieuws

Wet open overheid: Wat moet je als gemeente weten?

Op 5 oktober 2021 is de Wet open overheid (Woo) aangenomen in de Eerste Kamer. Deze wet brengt een aantal nieuwe verplichtingen met zich mee voor (semi) overheidsinstellingen en publieke dienstverleners, zoals gemeenten. De wet treedt naar verwachting 1 juni 2022 in werking.

De woo in het kort

De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is bedoeld om overheden transparanter te maken: Informatie moet beter vindbaar en uitwisselbaar zijn, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren. Het doel is om één transparante overheid en verantwoording van de overheden te bevorderen, door overheden te verplichten zoveel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken. Openbaarheid is een burgerrecht.

Welke verplichtingen heeft een gemeente?

Er zijn twee fundamentele wijzigingen ten opzichte van de Wob:

 1. Actieve openbaarmaking (naast passieve openbaarmaking)
  Onder de Wob beslist een bestuursorgaan pas na een openbaarmakingsverzoek over de openbaarmaking van informatie en zelfs dan is de openbaarmaking één op één naar de aanvrager. Onder de Woo is actieve openbaarmaking de regel. Voor documenten die (nog) niet actief openbaar gemaakt zijn, kan net als in de Wob een opvraagverzoek worden ingediend. Dit biedt een betere informatiepositie voor burgers en bedrijven, zoals bijvoorbeeld de journalistiek. Het vraagt aan de andere kant een andere werkwijze en houding van organisaties.
 2. Openbaarmakingstermijn van 14 dagen
  Nadat een document is ontvangen of vastgesteld, moet deze in beginsel binnen 14 dagen actief openbaar worden bekendgemaakt. Een document is vastgesteld wanneer het de (externe of interne) adressant bereikt. Dit geldt voor definitieve documenten, niet voor conceptdocumenten.

Waar te beginnen?

Iedere gemeente heeft eigen ambities en vragen vanuit de omgeving. Er zijn verschillende manieren om de implementatie van de Woo aan te pakken. U moet natuurlijk wel aan de verplichtingen van de wet voldoen én het doel van de wet behalen: een transparante en openbare overheid voor burgers en bedrijven. De implementatie vraagt veel van de eigen organisatie. De Woo zit namelijk genesteld in de dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening.

Een zorgeloze implementatie!

U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Om overheidsinstellingen te ondersteunen in de implementatie van de Woo, heeft Daadkracht voor de Implementatie van de Woo een stappenplan opgesteld met 5 instapfases.

 • Scope bepalen – Opstellen van het implementatieplan. Hierin staan de doelstellingen, ambitie en scope die de adviseur door het begeleiden van sessies met betrokkenen afstemt en vastlegt.
 • Nulmeting uitvoeren – Coördineren en inventariseren van informatie categorieën in uw organisatie. Dat kan in samenwerking met een inhoudelijk team, of helemaal zelfstandig.
 • Proces in kaart brengen –  In kaart brengen van werkprocessen om informatie en documentatie actief openbaar te maken. Een adviseur geeft inzicht in knelpunten, verbetervoorstellen en aanbevelingen in lijn met de Woo-doelstellingen.
 • Facilitering van de openbaarheid – Mogelijkheden voor publicatie met huidige applicaties en functionaliteiten in kaart brengen. Een adviseur kijkt naar de bestaande ‘verzendende en ontvangende’ applicaties en functionaliteiten die de verplichtingen vanuit de Woo ondersteunen.
 • Bewustwording medewerkers en werkafspraken – Bewustwording sessies & actieve gebruikersondersteuning verzorgen. We bieden aanvullend ook kwaliteitsmonitoring voor de tijd die nodig is om aan de nieuwe situatie te wennen.

Onze adviseurs staan klaar om een klein stukje, of uw implementatie van A tot Z uit handen te nemen. Samen zorgen we voor een toegankelijke overheid.

Verder praten?

Afhankelijk van waar uw gemeente staat en uw ambities zorgt Daadkracht voor passende ondersteuning. Voor meer informatie en vrijblijvend advies kunt u bellen naar 024 344 6288 of stuur een bericht naar info@daadkracht.nl.

Dit bericht delen:

Contact

024 344 6288
info@daadkracht.nl

Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen
Kerkenbos 1075-A, 6546 BB Nijmegen